Geschiedenis - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Informatie
De Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen werd opgericht in een vergadering op 28 juni 1952.

Zing een lied tot Gods eer!

Dit is eigenlijk het motief geweest om te komen tot oprichting van de Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland. In de statuten staat vermeld: “de Bond stelt zich tot doel de belangen van de aangesloten verenigingen te bevorderen en mede te werken aan de beoefening van de zang op Christelijk gebied.”

De Bond gaat hierbij uit van het beginsel dat de zang dienstbaar moet worden gemaakt aan de verheerlijking van Gods Naam. Ze heeft als uitgangspunt Gods Woord en de drie formulieren van enigheid, zoals ze door de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn aangenomen en worden verklaard.

Hoewel er reeds jarenlang zangverenigingen in onze kerken bestonden, duurde het tot 1952 voor de Bond het leven zag. Op initiatief van de koren uit Den Haag en Utrecht, werd op 28 juni 1952 in de Chr. Geref. Kerk te Utrecht een vergadering belegd om te komen tot een Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland. Met het doel meer aandacht te vragen voor de beoefening van de zang als uiting en middel ter verhoging van het christelijke leven. Voor de vergadering waren 67 koren aangeschreven, hiervan namen 17 koren de uitnodiging aan.

Deze eerste vergadering stond onder leiding van wijlen Ds. K.G. van Smeden destijds predikant te Utrecht - Noord. Dat dit initiatief binnen onze kerken breed werd gedragen bleek wel uit de adhesiebetuigingen van de professoren L.M.van der Meijden en J.J. van der Schuit en 17 predikanten. Op deze vergadering werd een voorlopig bestuur gekozen.Men begon met 11 koren en 419 leden terwijl er nu op 1 januari 2011 93 koren lid zijn met in totaal 3359 leden, 44 gemengde koren, 10 gospelkoren, 5 jongerenkoren en 25 kinderkoren, 1 kleinkoor, 5 mannenkoren, 1 vrouwenkoor en 1 dubbelkwartet. Een aantal koren van de voormalige Bond van de GKV, de GOMZ, is bij de BCGZN aangesloten toen deze Bond moest stoppen i.v.m. gebrek aan bestuursleden.

Een van de doelstellingen was om de onderlinge band van de koren te versterken en elkaar te stimuleren. Omdat te bereiken worden er jaarlijks Bondsdagen georganiseerd. De eerste Bondsdag werd gehouden op 24 juni 1953 te Utrecht.

Op de derde gehouden Bondsdag te Dordrecht werd voor het eerst het Bondslied gezongen.
Nog steeds worden deze dagen georganiseerd op de 1e zaterdag in oktober. Aan deze dagen wordt door verschillende koren meegewerkt waaronder, indien mogelijk, een kinderkoor en gemengde koren.

Die stellen allemaal hun eigen te zingen programma samen. Daarnaast wordt er onder leiding van de muzikaal adviseur een door hem uitgezocht lied ingestudeerd en als afsluiting gezongen. Ook wordt er altijd gezocht naar een muzikaal intermezzo, wat kan bestaan uit een solist of iemand die een instrument bespeelt. Zo wordt er ook kennis gemaakt met andere vormen van muziek. Het is jammer, dat de laatste jaren de animo om op Bondsdagen te zingen en te luisteren binnen onze kerken afneemt. Want wat is er mooier om samen God groot te maken met psalmen, gezangen en geestelijke liederen.

In de rij van Bondsdagen noemen we verschillende Bondsdagen die opvallen. In 1964 toen de Bondsdag te Haarlem wegens gebrek aan belangstelling niet doorging. De jubileum Bondsdag in 1977 in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Deze dag werd samengesteld met medewerking van de EO met als thema, "Één Naam is't die wij loven". Aan deze dag werkten 20 aangesloten koren mee. Jan van den Driest had de algemene leiding. In 1982 werd opnieuw een jubileum gevierd in de Sint-Joriskerk. Aan deze dag werd meegewerkt door de koren uit de 6 Districten. In totaal 31 koren. De algehele leiding had toen Philip Feij. Het thema van die dag was, "Looft al wat ademt den Here". In 1987 vierden we het 35 jarig bestaan. Deze werd in de Veluwehal te Barneveld gehouden, en een keur aan koren en dirigenten werkten mee. Van deze jubileumdagen zijn lp's opgenomen. In 2002 vierden we het 50 jarig bestaan. Ook weer in de Sint-Joriskerk. 14 gemengde koren, 2 jeugdkoren en een kinderkoor werkten hier aan mee. Spreker was Prof. H.G.L. Peels. De algehele leidig was in handen van dhr. R.Grasman en dhr. W. van Dijkhuizen.

 

                                                                                                          
Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan.

Onze koren zijn te beluisteren in kerk - en zangdiensten, in bejaardencentra, voor radio/tv, E.O. uitzendingen en via de CD.

De Bond had nog één district en wel in Noord-Nederland, maar helaas is dit district inmiddels ook opgeheven. Er zijn in de afgelopen 59 jaar heel veel zaken die de Bond tot grote dankbaarheid stemmen en waarin wij ons en de koren gezegend mogen weten. Zo mogen wij dankbaar zijn voor de mensen die in het Bondsbestuur en de koren hun krachten gaven en nu nog geven. We denken aan onze erevoorzitters de heer K. Schaart en wijlen ds. N. Brandsma.

Tot 2005 konden alleen leden van de CGK zitting nemen in het Bondsbestuur. Omdat er veel koren van de GKv zich bij ons aansloten ( omdat de GOMZ was opgeheven) hebben we de Statuten dusdanig laten wijzigen, dat er nu ook leden van de GKv in het Bondsbestuur mee kunnen werken. Alleen moet volgens de Statuten de vz. lid zijn van de CGK.

Als Bondsbestuur willen wij ons blijven inzetten voor de koren en dirigenten, om zo een lied tot Gods eer te kunnen blijven zingen en op deze wijze Zijn Evangelie uit te dragen.
Terug naar de inhoud